Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

รางวัลผลงานวิจัย

๑. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “กระบอกสุญญากาศ”  ของ นางสาวลัดดา  วิทยประภารัตน์   พยาบาลชำนาญการ ๘  งานการพยาบาลห้องผ่าตัด ได้พัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เอง เพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วย

          -ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลข ที่ ๒๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นับเป็นผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นแรกของมหาวิทยาลัย บูรพา

          -ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย โครงการสัมมนาวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

          -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทโปสเตอร์ทางวิชาการในงานประชุมฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ผลงานวิจัย เรื่อง “ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”  ของ นางเวธกา  กลิ่นวิชิต

          -ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โครงการสัมมนาวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

  

๓. ผลงานวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการและคุณภาพบริการที่ได้ รับในหอผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา  ของ นางสาวกาญจนา  พิบูลย์

          -ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ โครงการประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. ผลงานวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีนในการลดความเจ็บปวดหลังการ ผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”  ของ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร

          -ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ โครงการประชุมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

๕. ผลงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำทะเลที่เข้ามารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา”  ของ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ

          - ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย โครงการประชุมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๖. ผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์”  ของ นางสาวพวงทอง อินใจ

          - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์โครงการประชุมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐