Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

ผลงานวิจัย

ปีทำวิจัย
ชื่อเรื่อง
ผู้ทำวิจัย
2552
Health Status, Health Perception, Health Promotion behavior and social support of Pre-Diabetic and Metabolic Syndrome in Students เวธกา กลิ่นวิชิต, พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ และพวงทอง อินใจ
2551
ผล การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะ ใหม่ ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเทคนิคการวางแผนอนาคตต่อความสม่ำเสมอในการรับ ประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จุฑามาศ แหนจอน และพวงทอง อินใจ
2550
พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังเชิงรุก พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ และคณะ
  พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ขันทอง สุขผ่อง
  เปรียบเทียบการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนของหญิงตั้งครรภ์ด้วยไวตามินบีหกขนาดสูงขึ้นกับขนาดปกติ กิตติ กรุงไกรเพชร
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผูกพันในระยะตั้งครรภ์ต่อความผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา มณิสรา เคร่งจริง
  เปรียบ เทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยเครื่องสลายต้อ กระจกระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
  การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมที่สัมผัสเลือดแลแะสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยจากการปฏิบัติงานของบุคคลากร วัลลภา พ่วงขำ
2549
คุณภาพ การนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดชลบุรี พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
  การ ศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิค การรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เวธกา กลิ่นวิชิตและคณะ
  การประดิษฐ์เฝือกอ่อนดามกระดูกชนิดสำเร็จรูป พิราภรณ์ บุตรหนัน
  Work ability promoting among nurses working at Health Science Center,Burapha University เวธกา กลิ่นวิชิต
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา วัลลภา พ่วงขำ
  รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการดูแลสุขภาพในชุมชน1 โดยพยาบาลพี่เลี้ยงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฐาปณีย์ ครองสกุล
2548
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีน ในการลดความเจ๊บปวดหลังการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กิตติ กรุงไกรเพชร
  การรับรู้และการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จินดาภรณ์ สุรเนตร
  เปรียบ เทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยวิธี ผ่าตัดเย็บแผลและวิธีใช้เครื่องสลายต้อกระจก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
  การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย
  ปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน รมร แย้มประทุม
  อุบัติเหตุและภยันตรายต่างๆ ของผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รุ่งรัตน์ ชวนชาติ
  การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วัลลภา พ่วงขำ
  ผลของการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของผู้คลอด
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอด
สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา
  ภาวะสุขภาพของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2547 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อังคณา อัศวบุญยาเดช
  การดัดแปลงแผ่นนำไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกลับมาใช้เฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยในขณะผ่าตัด เอกนาจ นกเม้า
  สภาวะสุขภาพและความต้องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในเขตจังหวัดชลบุรี เวธกา กลิ่นวิชิต
  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ พวงทอง อินใจ
  กระบอกสุญญากาศ ลัดดา วิทยประภารัตน์
2547
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มารับการรักษา ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
  การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กฤษณา นรนราพันธ์
  ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมคลอดต่อความรู้เกี่ยวกับการคลอดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด
ในระยะคลอดและความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลอดของมารดาครรภ์แรก
รัชนันต์ ถิรรดา
  การศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื้อนจากการใช้ transfer forceps ที่แช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite และไม่แช่น้ำยา วัลลดา เล้ากอบกุล
  ลักษณะของผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำทะเลที่เข้ามารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

สมชาย ยงศิริ

และ พวงทอง อินใจ

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร คุณค่าของตนเองและบรรยากาศองค์กร
กับสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สรร กลิ่นวิชิต
  การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วัลลภา พ่วงขำ
2546
ลักษณะการเกิดบาดแผลและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดบาดแผลในผุ้ป่วยเบาหวาน ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ และคณะ
  การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณา ศรีวาจนะ
  เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการและคุณภาพบริการที่ได้รับในหอผู้ป่วยพิเศษ กาญจนา พิบูลย์
  การเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ตามที่เป็นจริงของผู้รับบริการทันตกรรม แก้วใจ หงอสกุล
  เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ป่วยในต่อคุณภาพบริการและคุณภาพบริการที่ได้รับในหอผู้ป่วยสามัญ นพรัตน์ โขวิฑูรกิจ
  คุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
นลิน มงคลศรี
  การเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการที่ได้รับของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เวธกา กลิ่นวิชิต
  การพัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วย ลัดดา วิทยประภารัตน์
  การ ศึกษาผลลดน้ำตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก(Momodica charantica) ผงแห้งฟรีซ-ดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง ระยะที่1 ภญ.ศิริวดี บุญมโหตม์
  การ เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวานระหว่าง กลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เวธกา กลิ่นวิชิต และคณะ
2545
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของนักศึกษาชั้นปีที่1 วันทนีย์ สุวรรณช่าง
  การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในเวชระเบียน วิไลรัตน์ จตุสุวรรณศรี
  การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ศศิธร ศิริวราศัย
  การ วิเคราะห์ความชุกและสภาพทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันผิดปกติในเลือดที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
  การวิเคราะห์ผลการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อของหน่วยจ่ายกลาง อลิสา จิตตรีพล
2544
การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวลและ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา
2543
การค้นหาความเสี่ยงของงานบริหารจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จงจิตร อริยประยูร
2542
การหาอัตราการเกิดรอยแผลเป้นจากการฉีดวัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด วัลลภา พ่วงขำ
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณา ศรีวาจนะ
  อุบัติเหตุและภยันตรายต่างๆ ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พ.ศ.2538-2542 เวธกา กลิ่นวิชิต
2541
การรับรู้การตัดสินใจและพฤติกรรมการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอดส์ เวธกา กลิ่นวิชิต
และคณะ