Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

คลินิกและหน่วยบริการ

           ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มี 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารศรีนครินทร์ และอาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แผนกห้องตรวจโรคทั่วไป แผนกจักษุกรรม และแผนกอายุรกรรม

          นอกจากนี้มีการส่งเสริมสุขภาพในคลินิคเด็กดี คลินิคฝากครรภ์ งานกายภาพบำบัด มีระบบตรวจคัดกรองและวินิจฉัยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ งานรังสีวินิจฉัย และการจ่ายยาที่มีมาตรฐานโดยงานเภสัชกรรม บริการด้านทันตกรรม การฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นต้น

          ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ได้รับการรับรองกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล จากกระทรวง สาธารณสุข และได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจนว่าเป็นศูนย์ กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศ ที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจหลัก

          1.พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพ

          2.สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานวิชาการและการวิจัย

          3.บริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม

          4.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเป็นเลิศและบุคลากรเป็นมืออาชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

          การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจหาภาวะเสี่ยงและความสมบูรณ์ของร่างกายว่ามีการทำงานที่ผิดปกติ หรือไม่ หากพบความผิดปกติในระยะแรก สารมารถป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคในระยะแรกได้อย่างเหมาะสม

            “ข้าราชการเบิกได้ตามกระทรวงการคลัง”

 

เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

169/382 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3839-4850-3, 0-3839-0324, 0-3839-0580

โทรสาร 0-3874-5803

http://itburapha.com/hsc2

          ให้บริการดูแล ตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและรับการศึกษาด้านอายุรกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด โรคไต โรคติดเชื้อ โรคข้อ ทางเดินอาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง จิตเวชและบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

          ให้บริการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตสังคม และมีคุณภาพในอนาคต

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ บริการและรักษาโรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ ข้ออักเสบจากสาเหตุต่างๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยต์ โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก การผ่าตัดส่องข้อเข่าด้วยกล้อง(Arthroscopy) ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

          เปิดให้บริการตรวจรักษา โรคทางตาทั่วไป โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเบาหวาน ตรวจวัดสายตาเพื่อนำไปประกอบแว่นโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน วัดลานสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ เลเซอร์รักษาต้อหินและถุงหุ้มเลนส์ขุ่น ผ่าตัดต้อกระจกด้วยการสลายด้วยคลื่นความถี่สูง

          บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ขนาดห้องกว้างขวาง สะอาด การจัดตกแต่ง ภายในมีระบบป้องกันความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการท่านอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

          ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

 

เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

          บริการดูแล ให้คำปรึกษาด้านจิตเวชโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

          ตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์แผนไทย ตลอดจนให้บริการนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า แก้ไขอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

          โรค และอาการที่รักษาได้โดยการนวด ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาตในระยะเริ่มต้น ปวดศีรษะ ไมเกรน โรคกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า ปวดต้นคอ ฐานคอ คอตกหมอน ปวดหลัง ปวดเข่า เข่าเสื่อม

          ให้บริการผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ครึ่งซีก ปวดคอ ปวดหลัง ปวดตามข้อ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อที่ยึดติด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนระบบทางเดินหายใจและภาวะ แทรกซ้อนจากการนอนเป็นระยะเวลานาน

สิทธิในการรักษาพยาบาล

          -ผู้ป่วยประกันสังคมที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

          -ผู้ป่วยสามารถเบิกจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ทั้งหมด

          ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

          บริการให้คำปรึกษาและฝากครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          ให้บริการตรวจและรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

          ให้บริการที่พักเพื่อดูแลบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุใน กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้การดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้บรรยากาศของความเป็นครอบครัว

          ผู้รับบริการได้แก่ ผู้สูงอายุ ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีอาการเรื้อรังซึ่งอาการคงที่ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

          ให้บริการตรวจโรคทางสูตินรีเวช ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง บริการตรวจหลังคลอด และคลินิควางแผนครอบครัว

          เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ และให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

          Sound Mind in Sound Body

          เรา...ปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี