Get Adobe Flash player

คลินิกและหน่วยบริการ

           ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มี 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารศรีนครินทร์ และอาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แผนกห้องตรวจโรคทั่วไป แผนกจักษุกรรม และแผนกอายุรกรรม

          นอกจากนี้มีการส่งเสริมสุขภาพในคลินิคเด็กดี คลินิคฝากครรภ์ งานกายภาพบำบัด มีระบบตรวจคัดกรองและวินิจฉัยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ งานรังสีวินิจฉัย และการจ่ายยาที่มีมาตรฐานโดยงานเภสัชกรรม บริการด้านทันตกรรม การฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นต้น

          ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ได้รับการรับรองกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล จากกระทรวง สาธารณสุข และได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจนว่าเป็นศูนย์ กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศ ที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจหลัก

          1.พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพ

          2.สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานวิชาการและการวิจัย

          3.บริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม

          4.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเป็นเลิศและบุคลากรเป็นมืออาชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

          การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจหาภาวะเสี่ยงและความสมบูรณ์ของร่างกายว่ามีการทำงานที่ผิดปกติ หรือไม่ หากพบความผิดปกติในระยะแรก สารมารถป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคในระยะแรกได้อย่างเหมาะสม

            “ข้าราชการเบิกได้ตามกระทรวงการคลัง”

 

เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

169/382 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3839-4850-3, 0-3839-0324, 0-3839-0580

โทรสาร 0-3874-5803

http://itburapha.com/hsc2

เวลาทำการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30-15.30 น. ยกเว้นวันศุกร์

หมายเลขภายใน 803, 806

          ให้บริการดูแล ตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและรับการศึกษาด้านอายุรกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด โรคไต โรคติดเชื้อ โรคข้อ ทางเดินอาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง จิตเวชและบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

คลินิคเด็กดี(well baby)  เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  08.30-12.00 น.

หมายเลขภายใน 103, 705, 709

          ให้บริการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตสังคม และมีคุณภาพในอนาคต

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเลขภายใน 812

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ บริการและรักษาโรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ ข้ออักเสบจากสาเหตุต่างๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยต์ โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก การผ่าตัดส่องข้อเข่าด้วยกล้อง(Arthroscopy) ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

เปิดให้บริการตรวจตาทั่วไปทุกวันราชการ 08.30-12.00 น.

หมายเลขภายใน 113

          เปิดให้บริการตรวจรักษา โรคทางตาทั่วไป โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเบาหวาน ตรวจวัดสายตาเพื่อนำไปประกอบแว่นโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน วัดลานสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ เลเซอร์รักษาต้อหินและถุงหุ้มเลนส์ขุ่น ผ่าตัดต้อกระจกด้วยการสลายด้วยคลื่นความถี่สูง

          บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ขนาดห้องกว้างขวาง สะอาด การจัดตกแต่ง ภายในมีระบบป้องกันความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการท่านอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

สำรองห้องพักได้ที่ 810,112

เปิดบริการ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา 08.30-12.00 น.

หมายเลขภายใน 103, 709

          ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.00-12.00 น. ยกเว้นวันพุธ

         ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป

 

เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

          บริการดูแล ให้คำปรึกษาด้านจิตเวชโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

ปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.30-16.30 น.

สำรองคิวล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขภายใน 401, 410

          ตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์แผนไทย ตลอดจนให้บริการนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า แก้ไขอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

          โรค และอาการที่รักษาได้โดยการนวด ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาตในระยะเริ่มต้น ปวดศีรษะ ไมเกรน โรคกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า ปวดต้นคอ ฐานคอ คอตกหมอน ปวดหลัง ปวดเข่า เข่าเสื่อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทุกวันเวลาราชการ  นอกเวลา 16.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 08.00-12.00 น.

หมายเลขภายใน 888

          ให้บริการผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ครึ่งซีก ปวดคอ ปวดหลัง ปวดตามข้อ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อที่ยึดติด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนระบบทางเดินหายใจและภาวะ แทรกซ้อนจากการนอนเป็นระยะเวลานาน

สิทธิในการรักษาพยาบาล

          -ผู้ป่วยประกันสังคมที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

          -ผู้ป่วยสามารถเบิกจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ทั้งหมด

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา 07.00-21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองคิวรับบริการได้ที่ หน่วยไตเทียม  หมายเลขภายใน 201, 215

          ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

เปิดให้บริการวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

หมายเลขภายใน 301, 302, 309

          บริการให้คำปรึกษาและฝากครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.  ช่วงบ่ายรับนัดผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง  

หมายเลขภายใน 203, 205

          ให้บริการตรวจและรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

หมายเลขภายใน 403 และ 407

          ให้บริการที่พักเพื่อดูแลบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุใน กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้การดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้บรรยากาศของความเป็นครอบครัว

          ผู้รับบริการได้แก่ ผู้สูงอายุ ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีอาการเรื้อรังซึ่งอาการคงที่ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

เปิดให้บริการ วันจันทร์ วัรอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

          ให้บริการตรวจโรคทางสูตินรีเวช ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง บริการตรวจหลังคลอด และคลินิควางแผนครอบครัว

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา08.30 – 12.00 น.

          เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ และให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

          Sound Mind in Sound Body

          เรา...ปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี