Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

รู้จักองค์กร

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มี 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารศรีนครินทร์ และอาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แผนกตรวจโรคทั่วไป แผนกจักษุกรรม และแผนกอายุรกรรม

            นอกจากนี้มีการส่งเสริมสุขภาพในคลินิคเด็กดี คลินิคฝากครรภ์ งานกายภาพบำบัด มีระบบการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ งานรังสีวินิจฉัย และการจ่ายยาที่มีมาตรฐานโดยงานเภสัชกรรม บริการด้านทันตกรรม การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นต้น

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมให้บริการตามมาตฐานทางการแพทย์ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ได้รับการรองรับรองกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของทางโรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณ สุข และได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) แลัสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

บุคลลากร

            นับตั้งแต่ปีปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปี ๒๕๔๙ ผ่านการการรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๑ และผ่านการรับรองคุณภาพตามาตรฐานสถานพยาบาลบันไดขั้นที่ ๒ โดยได้ดำเนินการพัฒนาทุกระบบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคือ บุคลากร มีบทบาทสำคัญของการดำเนินกิจกรรมทางการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีบุคลากรทั้งหมด ๓๖๔ คน

       กราฟแสดงจำนวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

 

บุคลากรสายบริการวิชาการและสายสนับสนุน

            ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ที่ ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ จำนวน ๒๙ คนร้อยละ ๗.๙๗ บุคลากรสายสนับสนุน ในระดับวิชาชีพและสายการปฏิบัติ จำนวน ๓๓๕ คนที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ร้อยละ ๙๒.๐๓

โครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ