Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

ประวัติความเป็นมา

การก่อตั้ง

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗   เดิมใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก บริจาคอาคาร ๒ ชั้น ตามรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข ฯลฯ และเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และใช้ชื่ออาคารนี้ว่า  "ตึกท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเริ่มให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ขยายบริการรับผู้ป่วยใน บริการคลอดบุตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง

             ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้บรรจุโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไว้ในแผนฯ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนางานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระจายโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในภูมิภาคต่อไป

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทำการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาล และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อพัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

                    ๑.สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ๒.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ๓.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัยและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ๔.เป็นหน่วยงานที่นำแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ๕.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและดำเนินงานทางด้านการศึกษาวิจัยทาง คลินิก
                    ๖.เป็นศูนย์กลางการใช้ทรัพยากรร่วมของหน่วยงานระดับคณะอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

            ในปี ๒๕๕๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพใหม่อีกครั้ง เป็นหนึ่งในสิบสามหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า ด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ.  ๒๕๕๑   และมีอำนาจบริหารงานแบบอิสระภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑

             จากระยะเวลากว่า ๒๕ ปี  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยตลอดมา และเติบโตมาตามลำดับ ปัจจุบันมีบุคลากร   ๓๖๔ คน มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพร้อมในการดำเนินการค้นคว้าวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเน้นการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งมีการบริหาร จัดการที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สอด คล้องกับสภาวะปัจจุบัน รวมถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง