Get Adobe Flash player

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ทันตแพทย์ชดใช้ทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<< เอกสารการประกาศผล >>>

ปรัชญา วิสัยทัศน์

                   “องค์กรคุณภาพแห่งความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และอาชีวเวชศาสตร์ การบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการ”

๑. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
๒. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานวิชาการและการวิจัย
๓. บริการวิชาการสุขภาพสู่สังคม
๔. พัฒนาสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้

มุ่งผลสัมฤทธิ์   คิดพัฒนา   ประชาร่วมใจ   สร้างสรรค์สิ่งใหม่    ใจอาสา     มีจรรยาวิชาชีพ

Achieve       Continue      Teamwork         Innovate         Volunteer        Ethics