ตารางออกตรวจแพทย์ OPD อายุรกรรม/จิตเวช

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
- นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
- นพ.วสุพล มโนมัยพันธุ์
- ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
- พญ.พนิษา กันตจินดา
- พญ.ไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์
- รศ.นพ. สมชาย ยงศิริ
- นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
- ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
- ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
- ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
- พญ. ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
- พญ.ไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์
- พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
- นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
- นพ. พงษ์เทพ ไชยประสิทธิ์
- นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัตนเธียรชัย
- ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
- ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
- พญ. ผกาพรรณ ดินชูไท
- พญ.นฤภร อึ้งสุวัฒน์
- พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
- รศ.นพ. สมชาย ยงศิริ
- นพ. พงษ์เทพ ไชยประสิทธิ์
- นพ.วสุพล มโนมัยพันธุ์
- นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัตนเธียรชัย
- ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
- ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
- ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
- พญ. ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
- พญ.ไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์
- พญ.วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ
- นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
- นพ.วสุพล มโนมัยพันธุ์
- นพ. พีรพล ภัทรนุธาพร
- ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
- พญ. ผกาพรรณ ดินชูไท
- นพ.กัลยกร เลาห์สัฒนะ
- พญ.บุณยาพร เผือกพูลผล
- พญ.วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
- ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
- พญ. กัญญา ภักดีธนากุล
- พญ.นฤภร อึ้งสุวัฒน์
- พญ.พนิษา กันตจินดา
- พญ.วิภาดา เพ็ญโรจน์
- รศ.นพ. สมชาย ยงศิริ
- นพ.ธัช หลายศิริเรืองไร
- นพ. สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
- นพ.วสุพล มโนมัยพันธุ์
- ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
- พญ. กัญญา ภักดีธนากุล
- พญ. ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
- นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัตนเธียรชัย
- ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
- พญ.ไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์
- พญ.บุณยาพร เผือกพูลผล
- นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
- พญ. ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
- พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
- นพ.ธัช หลายศิริเรืองไร
- พญ.วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ
- พญ.บุณยาพร เผือกพูลผล
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585