ตารางออกตรวจแพทย์ ศูนย์กุมารเวช

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - พญ.กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
- พญ.กีรติ อยู่เย็น
- พญ.ธนีพร อินทรา
- พญ.นลินี ภัทรากรกุล
- พญ.เพ็ญวดี ภาคพิบูลย์
- นพ. วราวุฒิ เกรียงบูรพา
- ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
- พญ.ธนีพร อินทรา
- พญ.เพ็ญวดี ภาคพิบูลย์
- นพ. ปราการ ทัตติยกุล
- ผศ.นพ.จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
- ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
- พญ. เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
- พญ.กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
- พญ.กีรติ อยู่เย็น
- พญ.นลินี ภัทรากรกุล
- พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
- นพ. ปราการ ทัตติยกุล
- ผศ.นพ.จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
- ผศ.พญ. กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
- พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
- ผศ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
- ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
- พญ.กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
- พญ.ธนีพร อินทรา
- พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - นพ. วราวุฒิ เกรียงบูรพา
- ผศ.นพ.จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
- ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
- พญ. เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
- พญ.นลินี ภัทรากรกุล
- ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
- ผศ.พญ. กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
- ผศ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
- พญ. เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
- พญ.เพ็ญวดี ภาคพิบูลย์
- นพ. วราวุฒิ เกรียงบูรพา
- ผศ.พญ. กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
- ผศ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
- พญ.กีรติ อยู่เย็น
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585