ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกท่องเที่ยวและวัคซีน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

- ผศ.นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
- ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
- พญ.วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี
- ผศ.นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
- ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
- พญ.นลินี ภัทรากรกุล
- พญ.ไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์
- พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
- นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท์
- ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
- ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
- พญ. ผกาพรรณ ดินชูไท
- นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
- ผศ.พญ. กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
- พญ.ปาณิสรา แซ่กิม
- พญ.นลินี ภัทรากรกุล
- พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
หมายเหตุ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 17.00 - 20.00 น. และ วันเสาร์เปิดเวลา 9.00 - 12.00 น.
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585