Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

สืบสานประเพณีสงกรานต์

สืบสานประเพณีสงกรานต์

  • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

    การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

  • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

    การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

  • สืบสานประเพณีสงกรานต์

    สืบสานประเพณีสงกรานต์

ขอเชิญร่วมบริจาคสบทบทุนค่าก่อสร้าง "อาคารวิจัยทางการแพทย์"

 

 

 

 

 

 

ท่านผู้ใช้บริการสามารถดูคิวรับบริการได้ที่  ++ ระบบคิวผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา++       **ทดลองใช้เฉพาะ งานผู้ป่วยใน GP

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา : Burapha University Hospital

ตั้งอยู่ : เลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :  0-3839-4850-3, 0-3839-0580, 0-3839-0324

โทรสาร :  0-3874-5803